MENY
 /  kundcenter@se.relacom.com  /  0771–250 300

Hållbarhet

Hållbarhet – en viktig fråga för Relacomkoncernen
Hur vi lägger upp våra processer, styr vår produktion och skapar verktyg för att möta kunders krav, påverkar vilka avtryck vi gör i samhället. Att på ett tydligt sätt visa hur vi hanterar hållbarhetsfrågor är en viktig signal till marknaden, våra kunder, leverantörer och inte minst våra medarbetare. Vi vill att alla som har en relation till Relacom ska känna sig trygga med att vi är hängivna att leverera tjänster med bästa service, kompetens och säkerhet, samtidigt som vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi verkar i. Genom att ha en långsiktig hållning och respekt till vår omvärld vill vi skapa en attraktiv arbetsplats, minska vår miljöbelastning och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Längre ner på sidan laddar du ner Relacoms hållbarhetsredovisning.

Relacoms miljöpåverkan
Vår miljöpåverkan kommer huvudsakligen från tre typer av aktiviteter:

 • Utsläpp av växthusgaser från teknikfordon och tjänsteresor
 • Hantering av avfall
 • Arbete i mark och vatten

Relacoms miljöpolicy innebär att vi ska:

 • Arbeta för att minimera all påverkan på miljön genom ständiga förbättringar
 • Uppfylla kundkrav, miljökrav enligt svensk lagstiftning och andra relevanta krav
 • Hantera avfall säkert och ansvarsfullt
 • Minska förbrukning av naturresurser och utsläpp, bland annat med stöd av effektiva transport- och kommunikationssystem
 • Uppträda och arbeta på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt
 • Samverka med leverantörer och kunder i syfte att minska den totala miljöbelastningen genom att t ex välja miljöanpassade kemikalier, maskiner och arbetsmaterial

Relacoms kvalitetspolicy
Alla medarbetare har ett personligt åtagande att säkerställa kvalitet i våra tjänster och har befogenhet att förebygga potentiella problem när sådana uppträder. Vi strävar efter nära samarbete med leverantörer och kunder för att förbättra våra tjänsteprocessers prestanda och att alltid finna bästa möjliga lösningar för våra kunder. Genom ständiga förbättringar av verksamhet och kompetens är vi förberedda och engagerade för att möta eller överträffa våra kunders behov och förväntningar vid varje tillfälle. Alla medarbetare har ett personligt åtagande att säkerställa kvalitet i våra tjänster och har befogenhet att förebygga potentiella problem när sådana uppträder. Vi strävar efter nära samarbete med leverantörer och kunder för att förbättra våra tjänsteprocessers prestanda och att alltid finna bästa möjliga lösningar för våra kunder.

Dokumentstyrning inom Relacom
Relacom i Sverige har gemensamma stabsfunktioner för HR, Inköp, Ekonomi etc. Vi delar styrande dokument. Där det anges Relacom eller Relacom Sverige så omfattas medarbetare och verksamhet inom bolagen Relacom AB, Orbion Consulting AB och Relacom Maintenance AB.

Relacoms kvalitets- och miljömål
Kvalitetsmålen omfattar leveransprecision och andel reklamationer. Miljömålen omfattar minskning av utsläpp av växthusgaser och bättre källsortering.

Våra krav
Alla tjänster som utförs av Relacom styrs via processer och rutiner för att förhindra avsteg från kvalitets- och miljöpolicy, mål samt lagar och krav. Alla som arbetar för Relacom ska känna till:

 • Vår kvalitets- och miljöpolicy
 • Vår huvudsakliga miljöpåverkan och våra kvalitets- och miljömål
 • Alla relevanta rutiner för att säkra kvalitet och miljö i de aktiviteter som utförs

Har du frågor?
Kontakta Anders Bylund på telefon +46 08-553 900 00Call: +46 08-553 900 00

 

Hållbarhetsredovisningar

Mer information

Miljön är vårt gemensamma ansvar

Vad vi gör för att minska utsläppen av koldioxid.

Läs mer